Preklady Nitra |Služby a tlmočenie

Služby a tlmočenie

Komplexné prekladateľské služby

V našej prekladateľskej agentúre Preklady Nitra vám ponúkame komplexné prekladateľské služby. V oblasti jazykov zabezpečujeme:

  • • Preklad zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka
  • • Preklad z cudzieho jazyka do slovenského jazyka
  • • Preklad z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka

K dispozícii máme viac ako 60 zmluvných prekladateľov z bežných, aj menej bežných jazykov. Všetci naši prekladatelia sú akreditovaní v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.

Rovnako zodpovedne pristupujeme k úradným (so súdnym overením) aj neúradným prekladom (bez overenia). Všetky preklady vykonáva výhradne tím odborných a špecializovaných úradných prekladateľov a tzv. rodených hovorcov či už je to preklad životopisu alebo bezpečnostného certifikátu.

Úradný / súdny preklad

V našej agentúre Preklady Nitra sa zaoberáme úradnými prekladmi dokumentov a rôznych textov ako preklady rôznych listín a dokladov. Prekladateľské služby zamerané na úradný preklad dokumentov a textov sa týkajú najmä:

  • preklad úradných listín a dokumentov (preklad vysvedčenia, preklad rodného listu, preklad sobášneho listu, preklad diplomu, preklad výpisu registra trestov, preklad výpisu zo živnostenského a obchodného registra, preklady certifikátov, potvrdenia, normy, zákony ai.),
  • preklad k dovozu vozidiel (preklad kúpnej zmluvy, preklad faktúry, preklad STK, preklad EK, preklad technických preukazov, preklad technického osvedčenia, preklad COC )

Neúradný preklad

Okrem úradných prekladov sa zaoberáme aj neúradnými prekladmi. Ide prevažne o preklad bežných textov, preklad kníh, preklad web-stránok a iných dokumentov ako sú: prezentácie, návody na obsluhu, bezpečnostné štítky, rôzne manuály, materiály z oblasti reklamy, stavebníctva, cestovného ruchu, energetiky, IT, ekonómie, medicíny, informačné katalógy ai.

V prípade neúradného prekladu zaručuje vysokú kvalitu a autentickosť prekladu skúsený tím odborných a vysoko špecializovaných úradných prekladateľov a tzv. rodených hovorcov.

Tlmočnícke služby

Popri prekladateľských službách sa v našej agentúre zaoberáme aj tlmočením. Rovnako zastrešujeme konzekutívne tlmočenie (rečník prednesie svoj príspevok, ktorý tlmočník následne pretlmočí) ako aj simultánne tlmočenie (tlmočník tlmočí prejav počas rečníkovho prednesu). Taktiež tlmočíme na rôznych školeniach, obchodných jednaniach, vybavujeme telefonáty do zahraničia a mnohé ďalšie požiadavky vyžadujúce si naše tlmočnícke služby.

Ak máte záujem o vyhotovenie nezáväznej ponuky, prejdite na Cenník prekladov a tlmočenia